Kính An Toàn Việt Nhật VSG gặp gỡ, giao lưu cùng Hội Ngành Cửa Cao Bằng.
Đưa kính lên rừng thay gỗ - Hướng tới môi trường xanh.